Regulamin sklepu

1. Sklep internetowy : Sklep Internetowy Ceramiki Zebra ,

dostępny pod adresem internetowym : www.ceramicshop.pl , prowadzony jest

przez Aise sp. z o.o. z siedzibą w 59-700 Bolesławiec ul. Orla 3 , wpisanego do

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocław Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000485033 , o kapitale zakładowym

5000 zł., NIP 8513172265., REGON 321456125

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na

odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. § 2 Definicje

4. 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach

Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

5. Sprzedawca – Aise sp. z o.o. (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w 59-700

Bolesławiec.. przy ul. Orla 3, kod pocztowy 59-700, wpisany do Krajowego

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Szczecin, Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem KRS 0000485033 ., o kapitale zakładowym 5000 zł., NIP

:8513172265., REGON 321456125

6. 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

7. 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze

Sklepu.

8. 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym : www.ceramicshop.pl

9. 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia

umowy włącznie.

10. 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

11. 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

12. 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

13. 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

konta .

14. 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów

do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy

i płatności.

15. 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane

przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i

modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 13. Produkt -

dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

16. 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

17. $3

18. Kontakt ze Sklepem

19. 1. Adres Sprzedawcy: 59-700 Bolesławiec ul.Orla3

20. 2. Adres e-mail Sprzedawcy:shop@ceramicshop.pl

21. . 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48503023412

22. 4. Numer fax Sprzedawcy brak

23. 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 66 1090 2590 0000 0001 3133 9331

24. 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

25. 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 w

dni robocze

26. § 4

27. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

28. a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową b.

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

29. c. włączona obsługa plików cookies,,

30. d. zainstalowany program FlashPlayer.

31.

32. § 5

33. Informacje ogólne

34. 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 2.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie

zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu

możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu

albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających

realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

35. 3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT).

36. 4. Ceny w Euro podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek

VAT).

37. 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za

Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową

Sprzedaży.

38. 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie

płatności za okres rozliczeniowy.

39. 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na

wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie,

usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie

Produktu.

40. § 6

41. Zakładanie Konta w Sklepie.

42. 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne

jest podanie następujących danych : Nazwisko i imię lub nazwa firmy,

43. adres,

44. adres e-mail

45. ,numer telefonu..................................................................

46. 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

47. 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła

ustanowionych w Formularzu rejestracji.

48. 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z

tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania

do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

pisemnie na adresy podane w §

3. § 7

49. Zasady składania Zamówienia W celu złożenia Zamówienia należy:

50. 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

51. 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk

„Do koszyka” (lub równoznaczny)

52. 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

53. 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić

Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu,

na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób

dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy

Zamówienia,

54. 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz

potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 6. wybrać

jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić

zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt

3 § 8

55. Oferowane metody dostawy oraz płatności

56. 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru

zamówionego Produktu: a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, b.

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, c. Odbiór osobisty dostępny

pod adresem: Orla 3 59-700 Bolesławiec

57. 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a. Płatność przy

odbiorze b. Płatność za pobraniem c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy d.

Płatności elektroniczne e. Płatność kartą płatniczą.

58. 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod

płatności znajdują się za stronach Sklepu.

59. § 9

60. 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

61. 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie

oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem

a Sprzedawcą.

62. 3. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności przelewem, płatności

elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży -

w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. b. płatności za pobraniem

przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy

odbiorze przesyłki. c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient

obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia

otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

63. 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie

wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem

ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania

Zamówienia.

64. 5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin.

65. B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma

możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia

wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

66. 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący

sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,

płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

67. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży,

68. 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie

gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O

gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez

Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie

składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

69. 7. 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. I opcjonalnie na terenie U.E i

USA

70. 8. 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest

bezpłatny

71. § 10

72. Prawo odstąpienia od umowy

73. 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

74. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

75. 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane

osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy

ostatniej rzeczy, partii lub części.

76. 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez

czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w

posiadanie pierwszej z rzeczy.

77. 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

78. 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez

przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy

zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to

obowiązkowe.

79. 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

80. 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

81. a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

82. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w

tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

83. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod

płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że

Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało

dla niego z żadnymi kosztami.

84. d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

85. e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w

niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym

poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,

jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

86. f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu

Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w

zwykłym trybie odesłany pocztą.

87. g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Produktu.

88. 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany

w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu,

będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

89. 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

90. a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

91. b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

92. c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia,

93. d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia,

że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od

Umowy,

94. e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od Umowy,

95. f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g. w której

przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po

upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

Sprzedawca nie ma kontroli,

96. h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

97. i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę, j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

98. § 11

99. 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

100. 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

101. 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru , Klient

ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie

cywilnym.

102. 4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że

żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

103. 5.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na

adres podany w § 3 niniejszego

Regulaminu.

104. § 12

105. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

106. 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez

Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,

organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod

następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

107. 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

108. a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

109. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między

Konsumentem a Sprzedawcą.

110. c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

111. § 12

112. Dane osobowe w Sklepie internetowym

113. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za

pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

114. 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem

Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli

Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

115. 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu

dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który

korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą

płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu

podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

116. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

117. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie

wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy

Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

118. § 13

119. Postanowienia końcowe

120. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku

polskim.

121. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z

ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i

dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień

niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

122. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w

szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych

osobowych.

123. 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.